Omring heeft al meer dan honderd jaar haar wortels in West-Friesland, de kop van Noord-Holland en op Texel. Omring is altijd in de buurt op het moment dat goede zorg en ondersteuning nodig is. Van verzorging tot gespecialiseerde verpleging. Van behandeling tot revalidatie. Zowel thuis als in een van de 25 woonzorglocaties.

In november 2018 ben ik als CIO van Omring begonnen aan een uitdagende en veelzijdige opdracht. De kerntaak van Omring is het leveren van goede en liefdevolle zorg aan kwetsbare ouderen. Het is mijn visie om taken en competenties die niet specifiek bij deze kerntaak horen en die beter of goedkoper beschikbaar zijn in de markt, als dienst in te kopen. Dit stelt ICT in staat zich zo efficiënt en effectief mogelijk te richten op de uitoefening van haar kerntaken en de vervulling van haar missie en doelstellingen, zoals het transformeren naar een CIO-office met focus op de business. Met andere woorden, ICT wenst niet alle detailkennis zelf in huis te hebben, maar juist gericht op de dienstverlening van leveranciers te sturen en slim samen te werken met onze (keten)partners.

ICT levert een belangrijke bijdrage aan de missie: ‘Samen de beste zorg dichtbij’. Dit doen we door vanuit de kernwaarden eigen regie, samen, positief en vindingrijk zorg effectiever, efficiënter en persoonlijker te maken. ICT heeft middels het digitaliseren van veilige gegevensuitwisseling, een cruciale rol in het verhogen van de eigen regie van zowel medewerker als client, maar ook in de samenwerking in de keten.

Eén en ander komt naar voren in een brief die Minister Bruins naar de Tweede Kamer stuurde. In de brief geeft hij aan dat digitalisering van gegevensuitwisseling een ‘behoorlijke uitdaging’ is. De zorgsector is niet alleen groot en divers, de verschillende beroepsgroepen spreken daarnaast ieder hun eigen taal. Dit vergt afstemming in alle mogelijke gegevensuitwisselingen. Daarnaast zijn er veel technische standaarden, kunnen verschillende digitale systemen niet met elkaar ‘praten’ en is er niet in elke regio al een infrastructuur voor elektronische uitwisseling.

Om digitalisering van de zorg te versnellen worden zorgaanbieders en IT-leveranciers wettelijk verplicht tot eenduidige afspraken over taal en techniek. De huidige aanpak die uitgaat van vrijwillige consensus tussen veldpartijen is -wat Bruins betreft- te vrijblijvend.

De betrokken partijen krijgen de tijd om in samenspraak met het Ministerie van VWS een routekaart op te stellen, die leidraad wordt voor het digitaliseren van zorgprocessen en de bijbehorende, verplichte standaarden. Het digitaliseren van zorgprocessen houdt in dat de uitwisseling van informatie tussen zorgverleners die bij dat zorgproces betrokken zijn digitaal verloopt. Na de consultatieronde wordt de definitieve routekaart aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Zoals ik al eerder aanstipte, CIO bij Omring is een uitdagende en veelzijdige opdracht.

Wilt u meer weten over de transformatie naar een CIO-office? Ik vertel u graag meer, per mail, telefoon of tijdens een afspraak. Laat mij weten wat uw vraag of verzoek is, dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

U kunt natuurlijk ook zelf contact met mij opnemen via 06 – 1334 5753 of via mail